Toto je DEMO stránka pre Car-Booker.eu -
objednávkový systém pre požičovne a predajne automobilov.
Viac o aplikácii

Licencia

CarBooker je softwarový produkt chránený autorským právom podľa Autorského zákona 185/2015 Z.z. . Je poskytovaný uzatvorením nevýhradnej Licenčnej zmluvy vo forme buď predlžovanej licencie (SaaS , angl. "annual license"), alebo konečnej licencie (tiež jednorazová, angl. "perpetual license").
CarBooker - porovnanie rozdielov predlžovanej a konečnej licencie
Predlžovaná licencia Konečná licencia
Infraštruktúru zabezpečuje Poskytovateľ Nadobúdateľ
Úvodná inštalácia áno, bezplatne 1) nie, resp. za poplatok
Bezpečnostné aktualizácie áno, bezplatne 1) nie, resp. za poplatok
Technická podpora áno, bezplatne 1) nie, resp. za poplatok
Vstupné náklady nízke vysoké
Celkové / dlhodobé náklady (TCO) nižšie do cca 6-8 rokov užívania nižšie nad cca 6-8 rokov užívania
Distribúcia kódu nie nie
Modifikácia kódu nie áno
Obmedzený počet vozidiel áno nie
Obmedzená funkčnosť po uplynutí licencie áno nie

1) Bezplatne podľa konkrétnej Licenčnej zmluvy, spoplatnené nad dohodnutý bezplatný rozsah.

Licenčná zmluva pre CarBooker - vzorový text

Po uzatvorení Licenčnej zmluvy sa dohodnuté licenčné podmienky nastavia priamo v aplikácii. Platnosť licencie si prevádzkovateľ webu môže kedykoľvek preveriť v Nastaveniach.

Licenčná zmluva pre CarBooker - Predlžovaná licencia (vzor)

uzatvorená podľa § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov
medzi Poskytovateľom a Nadobúdateľom (ďalej len "Zmluvné strany")

1. Definícia pojmov

Nadobúdateľ: Názov spoločnosti, adresa, IČO, v zastúpení ..
Poskytovateľ: Názov spoločnosti, adresa, IČO, v zastúpení ..
Aplikácia: Softwarový produkt "CarBooker - objednávkový online systém pre prenájom automobilov".
Infraštruktúra: Hardwarová a softwarová platforma na ktorej je prevádzkovaná Aplikácia.
Súvisiace služby: Doplnkové služby poskytované Nadobúdateľovi na účel efektívneho využívania Aplikácie, napr. technická podpora, školenie, úprava a vývoj kódu podľa požiadaviek Nadobúdateľa apod.

2. Predmet zmluvy

2.1. Poskytovateľ touto Zmluvou udeľuje Nadobúdateľovi nevýhradný súhlas na využitie Aplikácie za podmienok ustanovených touto Zmluvou (ďalej len "Licencia") a Nadobúdateľ touto Zmluvou udelenú Licenciu prijíma a zaväzuje sa Aplikáciu používať v rozsahu udelenej Licencie.

3. Odmena za udelenie Licencie

3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ udeľuje Nadobúdateľovi Licenciu za odmenu vo výške ........... Eur na dohodnuté obdobie (ďalej tiež "licenčný poplatok") podľa zvolenej konfigurácie Aplikácie. Pri pokračujúcom záujme o využívanie Aplikácie vystaví pred uplynutím obdobia Poskytovateľ Nadobúdateľovi faktúru na ďalšie obdobie, pričom táto zahŕňa poskytnutú zľavu vo výške ........... %. Licencia sa automaticky predĺži po zaplatení vystavenej faktúry o dĺžku faktúrovaného obdobia, pri zachovaní nezmenených podmienok tejto Zmluvy.
3.2. Odmenu uhradí Nadobúdateľ na základe faktúry vystavenej Poskytovateľom, pričom splatnosť faktúry je 14 dní. Poskytovateľ je oprávnený sprevádzkovať Aplikáciu až po uhradení licenčného poplatku v plnej výške na svoj účet.
3.3. Licenčný poplatok nezahŕňa náklady Poskytovateľa na požadované Súvisiace služby. Tieto budú účtované po vzájomnej dohode Zmluvných strán individuálne.
3.4. V prípade, že sa Zmluvné strany dohodli na poskytnutí prioritnej technickej podpore alebo monitoringu portálu, je cena takejto služby už zahrnutá v licenčnom poplatku podľa bodu 3.1.
3.5. Licenčný poplatok podľa bodu 3.1 nezahŕňa DPH. V prípade potreby bude DPH zohľadnená vo vystavenej faktúre.

4. Rozsah udelenej Licencie

4.1. Poskytovateľ udeľuje Nadobúdateľovi Licenciu v obmedzenom rozsahu nasledovne:
 1. maximálny počet evidovaných vozidiel - napr. 30.
 2. časová platnosť licencie - začína plynúť dňom pripísania odmeny (licenčného poplatku) v plnej výške na účet Poskytovateľa, končí posledným dňom doby krytej uhradeným licenčným poplatkom. Platnosť Licencie sa automaticky predlžuje po zaplatení licenčného poplatku o dĺžku zaplateného obdobia.
 3. územná platnosť licencie - územie Slovenskej republiky.
 4. modifikácia kódu Aplikácie - nie je povolené.
 5. distribúcia kódu Aplikácie - nie je povolené.

5. Práva a povinnosti poskytovateľa

5.1. Poskytovateľ je povinný:
 1. Zabezpečiť úvodnú inštaláciu a nastavenia prostredia podľa požiadaviek Nadobúdateľa.
 2. Zabezpečovať technickú prevádzku, stabilitu a dostupnosť Aplikácie počas platnosti Licencie.
 3. Informovať Nadobúdateľa o plánovaných výpadkoch a údržbách servera alebo Aplikácie.
 4. Poskytovať Nadobúdateľovi podporu a Súvisiace služby v dohodnutom rozsahu.
5.2. Poskytovateľ je oprávnený:
 1. Účtovať Nadobúdateľovi licenčné poplatky pokiaľ má Nadobúdateľ záujem pokračovať vo využívaní Aplikácie. Nadobúdateľ bude upozornený vopred s dostatočným predstihom na koniec platnosti licencie tak, aby nedošlo ku prerušeniu kontinuálnej funkčnosti Aplikácie a Nadobúdateľ mal dostatok času v prípade záujmu na uhradenie licenčného poplatku na ďalšie obdobie.
 2. Preveriť platnosť Licencie a dodržiavanie dohodnutých licenčných podmienok podľa bodu 4.
 3. Pri nedodržaní licenčných podmienok alebo ukončení platnosti Licencie obmedziť funkčnosť Aplikácie alebo odmietnuť vykonanie požadovaných Súvisiacich služieb.

6. Práva a povinnosti Nadobúdateľa

6.1. Nadobúdateľ je povinný:
 1. Uhradiť Poskytovateľovi dohodnutú odmenu a poplatky za Súvisiace služby podľa bodu 3.
 2. Dodržiavať udelený rozsah licenčných oprávnení podľa bodu 4.
 3. Poskytovať súčinnosť pri riešení technických problémov.
 4. Zabezpečiť prístup do Aplikácie výlučne oprávneným osobám, napr. svojim zamestnancom. Nadobúdateľ je povinný tiež zabezpečiť zrušenie prístupu v prípade ukončenia pracovného pomeru s oprávneným zamestnancom tak, aby nedošlo ku zneužitiu údajov alebo ohrozeniu bezpečnosti Aplikácie.
6.2. Nadobúdateľ je oprávnený:
 1. Umožniť prístup do Aplikácie svojim oprávneným zamestnancom alebo externým spolupracovníkom.
 2. Odstúpiť od Zmluvy do 30 dní od nadobudnutia platnosti Licencie podľa bodu 8.1.
 3. Požadovať technickú podporu od Poskytovateľa podľa bodu 7.
 4. Požadovať prioritizovanú technickú podporu od Poskytovateľa na základe samostatne uzatvorenej Zmluvy o servisných službách (SLA).

7. Technická podpora a Súvisiace služby

7.1. Poskytovateľ poskytuje Nadobúdateľovi súčinnosť a podporu pri využívaní Aplikácie najmä vo forme:
 1. úvodnej inštalácie a nastavenia prostredia Aplikácie.
 2. bezpečnostných aktualizácií.
 3. konzultácií a technickej podpory.
 4. vývoja kódu a úprav Aplikácie podľa špecifických požiadaviek Nadobúdateľa.
7.2. Poskytovateľ poskytuje uvedené služby v rozsahu najviac 4 hodín ročne bezplatne. Požadované výkony nad bezplatný rozsah budú účtované podľa aktuálneho cenníka služieb dostupného na stránkach Poskytovateľa, alebo na základe individuálnej cenovej ponuky.
7.3. Pri objednaní služby "prioritná technická podpora" sa Poskytovateľ zaväzuje poskytnúť súčinnosť pri riešení hláseného problému najneskôr do 2 hodín od nahlásenia problému v rámci riadného pracovného času. Vzniknuté náklady vynaložené na odstránenie problému budú zahrnuté do bezplatne poskytnutého servisného časového limitu podľa bodu 7.2, alebo budú zahrnuté do samostatne vystavenej faktúry.
7.4. Pri objednaní služby "monitoring portálu" sa Poskytovateľ zaväzuje pravidelne monitorovať technický stav portálu a hlásiť problémy závažného charakteru Nadobúdateľovi s prípadným návrhom na ich odstránenie. Monitoring je realizovaný denne počas riadnych pracovných dní. Vzniknuté náklady vynaložené na odstránenie identifikovaných problémov budú zahrnuté do bezplatne poskytnutého servisného časového limitu podľa bodu 7.2, alebo budú zahrnuté do samostatne vystavenej faktúry.

8. Trvanie a zánik Zmluvy

8.1. Nadobúdateľ má právo do 30 dní od nadobudnutia platnosti Licencie odstúpiť od Zmluvy bez udania dôvodu. V takom prípade mu Poskytovateľ vráti licenčný poplatok po odpočítaní vzniknutých nákladov. Nadobúdateľ nemá pri odstúpení nárok na bezplatné poskytnutie Súvisiacich služieb podľa bodu 7.2.
8.2. Poskytovateľ má právo na odstúpenie od Zmluvy pri porušení podmienok Zmluvy podľa bodu 4. Poskytovateľ je povinný vopred písomne upozorniť Nadobúdateľa na porušenie podmienok. V prípade, že Nadobúdateľ nezabezpečí nápravu stavu, vzniká Poskytovateľovi právo na odstúpenie od Zmluvy a uplatnenie si náhrady vzniknutej škody.
8.3. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na zániku Zmluvy dohodou, pričom táto musí mať písomnú alebo inak zdokladovateľnú formu napr. prostredníctvom elektronickej komunikácie. V prípade ukončenia Zmluvy v priebehu platnosti Licencie sa môžu Zmluvné strany dohodnúť na vrátení adekvátnej časti licenčného poplatku pokrývajúceho vypovedané obdobie, pričom Poskytovateľ má právo odpočítať si už vzniknuté náklady vynaložené na prevádzku Aplikácie počas vypovedaného obdobia.

9. Záverečné ustanovenia

9.1. Zmluvné strany sú viazané mlčanlivosťou o informáciách súvisiacich s podnikateľskou činnosťou druhej zmluvnej strany. Pri porušení je poškodená strana oprávnená požadovať náhradu vzniknutej škody. Záväzok zachovávať mlčanlivosť nie je dotknutý zánikom tejto Zmluvy, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak.
9.2. Ak nie je v tejto Zmluve stanovené inak, riadi sa ustanoveniami Autorského zákona 185/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
9.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a potvrdzujú, že táto Zmluva je zrozumiteľná a určitá, vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, a nie je uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok.
9.4. Táto Zmluva vstupuje do platnosti uhradením prvého licenčného poplatku (odmeny) podľa bodu 3.1.

V Bratislave, dňa 26.3.2024.


Licenčná zmluva pre CarBooker - Konečná licencia (vzor)

uzatvorená podľa § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov
medzi Poskytovateľom a Nadobúdateľom (ďalej len "Zmluvné strany")

1. Definícia pojmov

Nadobúdateľ: Názov spoločnosti, adresa, IČO, v zastúpení ..
Poskytovateľ: Názov spoločnosti, adresa, IČO, v zastúpení ..
Aplikácia: Softwarový produkt "CarBooker - objednávkový online systém pre prenájom automobilov".
Infraštruktúra: Hardwarová a softwarová platforma na ktorej je prevádzkovaná Aplikácia.
Súvisiace služby: Doplnkové služby poskytované Nadobúdateľovi na účel efektívneho využívania Aplikácie, napr. technická podpora, školenie, úprava a vývoj kódu podľa požiadaviek Nadobúdateľa apod.

2. Predmet zmluvy

2.1. Poskytovateľ touto Zmluvou udeľuje Nadobúdateľovi nevýhradný súhlas na využitie Aplikácie za podmienok ustanovených touto Zmluvou (ďalej len "Licencia") a Nadobúdateľ touto Zmluvou udelenú Licenciu prijíma a zaväzuje sa Aplikáciu používať v rozsahu udelenej Licencie.

3. Odmena za udelenie Licencie

3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ udeľuje Nadobúdateľovi Licenciu za jednorazovú odmenu vo výške ........... Eur. (ďalej tiež "licenčný poplatok").
3.2. Odmenu uhradí Nadobúdateľ na základe faktúry vystavenej Poskytovateľom, pričom splatnosť faktúry je 14 dní. Poskytovateľ je oprávnený sprevádzkovať alebo sprístupniť Aplikáciu až po uhradení odmeny v plnej výške na svoj účet.
3.3. Licenčný poplatok nezahŕňa náklady Poskytovateľa na požadované Súvisiace služby. Tieto budú účtované podľa aktuálneho cenníka služieb dostupného na stránkach Poskytovateľa alebo na základe individuálnej cenovej ponuky.
3.4. Licenčný poplatok podľa bodu 3.1 nezahŕňa DPH. V prípade potreby bude DPH zohľadnená vo vystavenej faktúre.

4. Rozsah udelenej Licencie

4.1. Poskytovateľ udeľuje Nadobúdateľovi Licenciu v obmedzenom rozsahu nasledovne:
 1. maximálny počet evidovaných vozidiel - bez obmedzenia.
 2. časová platnosť licencie - na čas trvania majetkových práv k Aplikácii.
 3. územná platnosť licencie - územie Slovenskej republiky.
 4. modifikácia kódu Aplikácie - je povolené.
 5. distribúcia kódu Aplikácie - nie je povolené.

5. Práva a povinnosti poskytovateľa

5.1. Poskytovateľ je povinný:
 1. Sprístupniť zdrojový kód Aplikácie Nadobúdateľovi, alebo v prípade dohody uskutočniť úvodnú inštaláciu a nastavenia prostredia podľa požiadaviek Nadobúdateľa.
 2. Poskytnúť Nadobúdateľovi technickú podporu a Súvisiace služby v dohodnutom rozsahu.
5.2. Poskytovateľ je oprávnený:
 1. Preveriť platnosť Licencie a dodržiavanie dohodnutých licenčných podmienok podľa bodu 4.
 2. Pri nedodržaní licenčných podmienok odmietnuť vykonanie požadovaných Súvisiacich služieb, príp. požadovať náhradu škody.

6. Práva a povinnosti Nadobúdateľa

6.1. Nadobúdateľ je povinný:
 1. Uhradiť Poskytovateľovi odmenu a poplatky za dohodnuté Súvisiace služby podľa bodu 3.
 2. Dodržiavať udelený rozsah licenčných oprávnení podľa bodu 4.
 3. Poskytovať súčinnosť pri riešení technických problémov.
6.2. Nadobúdateľ je oprávnený:
 1. Požadovať technickú podporu od Poskytovateľa podľa bodu 7.
 2. Požadovať prioritizovanú technickú podporu od Poskytovateľa na základe samostatne uzatvorenej Zmluvy o servisných službách (SLA).

7. Technická podpora a Súvisiace služby

7.1. Poskytovateľ môže po vzájomnej dohode poskytnúť Nadobúdateľovi súčinnosť a podporu pri využívaní Aplikácie najmä vo forme:
 1. úvodnej inštalácie a nastavenia prostredia Aplikácie.
 2. bezpečnostných aktualizácií.
 3. konzultácií a technickej podpory.
 4. vývoja kódu a úprav Aplikácie podľa špecifických požiadaviek Nadobúdateľa.
7.2. Poskytovateľ poskytuje uvedené služby na základe aktuálneho cenníka služieb dostupného na stránkach Poskytovateľa alebo na základe individuálnej cenovej ponuky.

8. Nakladanie s Licenciou

8.1. Nadobúdateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na využitie Aplikácie v rozsahu udelenej Licencie (ďalej len "Sublicencia") len s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa. Nadobúdateľ je oprávnený Licenciu postúpiť na tretiu osobu len s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa.
8.2. Nadobúdateľ je oprávnený využívať Aplikáciu výlučne na svoje vlastné účely, pričom je povinný zabezpečiť prístup ku kódu len oprávneným osobám.
8.3. Nadobúdateľ nie je oprávnený distribuovať alebo využiť kód Aplikácie ani jeho časti na vývoj nového softwarového produktu, ktorý by bol vizuálne alebo funkčne podobný Aplikácii.

9. Záverečné ustanovenia

9.1. Zmluvné strany sú viazané mlčanlivosťou o informáciách súvisiacich s podnikateľskou činnosťou druhej zmluvnej strany. Pri porušení je poškodená strana oprávnená požadovať náhradu vzniknutej škody. Záväzok zachovávať mlčanlivosť nie je dotknutý zánikom tejto Zmluvy, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak.
9.2. Ak nie je v tejto Zmluve stanovené inak, riadi sa ustanoveniami Autorského zákona 185/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
9.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a potvrdzujú, že táto Zmluva je zrozumiteľná a určitá, vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, a nie je uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok.
9.4. Táto Zmluva vstupuje do platnosti uhradením odmeny podľa bodu 3.1.

V Bratislave, dňa 26.3.2024.


Máte otázku?

Čo je CarBooker

Profesionálny objednávkový a rezervačný systém pre autopožičovne a predajcov vozidiel.

Kontakt


https://car-booker.eu