Toto je DEMO stránka pre Car-Booker.eu -
objednávkový systém pre požičovne a predajne automobilov.
Viac o aplikácii

Všeobecné obchodné podmienky

Definícia pojmov
Aplikácia: Softwarový produkt "CarBooker - objednávkový systém pre autopožičovne a predajcov vozidiel".
Poskytovateľ: John Doe, Somestreet 123, 851 99 Bratislava, IČO 40 123 456.
Objednávateľ: Záujemca o inštaláciu Aplikácie.
Záujemca: Návštevník portálu so záujmom o vstup do častí Demo portálu s autorizovaným prístupom.

Prístup do Demo aplikácie

Poskytovateľ umožňuje návštevníkom portálu Demo CarBooker vstup do častí aplikácie s obmedzeným prístupom.Na tento účel vyžaduje aktiváciu užívateľského účtu, ktorý je viazaný na platnú emailovú adresu a umožní v prípade potreby identifikáciu užívateľa.Poskytovateľ nezbiera ani nevyžaduje žiadne ďalšie údaje, ani neposkytuje zbierané údaje tretím stranám v súlade s Podmienkami pre ochranu súkromia .

V prípade záujmu o vstup do administratívnej časti Aplikácie sú záujemcovi pridelené vstupné prihlasovacie údaje.Záujemca sa môže oboznámiť s administratívnou časťou, meniť údaje alebo vytvoriť záznamy, pokiaľ to Aplikácia umožňuje.Poskytovateľ nezodpovedá za údaje, ktoré do Aplikácie vloží záujemca počas oboznamovania sa s Demo aplikáciou.Tieto údaje sú periodicky odstraňované a nahradené vzorovými testovacími údajmi.

Objednávka a cena

Objednávku na inštaláciu aplikácie CarBooker vyplní a odošle objednávateľ prostredníctvom objednávkového formulára.Objednávka obsahuje požadovanú základnú konfiguráciu prostredia Aplikácie, vrátane požadovaných modulov a predpokladanej výšky licenčného poplatku.Poskytovateľ môže ku objednávke požadovať dodatočné upresnenie technických detailov, prípadne upresniť cenu podľa požiadaviek objednávateľa.

Cena inštalácie je stanovená vo forme licenčného poplatku za individuálnu inštaláciu.Výška licenčného poplatku závisí od zvoleného typu licencie a konkrétnych konfiguračných parametrov požadovaných objednávateľom.Kalkulačka pre výpočet licenčného poplatku je dostupná na stránke Cenník a objednávka .

Platba

Platbu za objednávku inštalácie aplikácie CarBooker realizuje objednávateľ na základe faktúry vystavenej Poskytovateľom.Táto obsahuje náležitosti podľa dohodnutých konkrétnych podmienok Licenčnej zmluvy a DPH v súlade s platnými predpismi.Pripísaním platby na účet Poskytovateľa nadobúda Licenčná zmluva platnosť.Poskytovateľ si vyhradzuje právo na započatie inštalácie Aplikácie a súvisiacich výkonov po obdržaní faktúrovaného licenčného poplatku v plnej výške na svoj účet.

Licencia

Licencia je poskytovaná samostatne ku každej inštalácii Aplikácie pre individuálneho objednávateľa.Podmienky Licenčnej zmluvy sa môžu navzájom odlišovať podľa konkrétnych požiadaviek objednávateľa a konfigurácie prostredia.

CarBooker je distribuovaný pod dvoma typmi licencie - predlžovanej a konečnej.Licencie sa odlišujú rozsahom poskytnutých oprávnení podľa Autorského zákona a ich vzorové znenie je k dispozícii na stránke Licencia .

Technická podpora

Poskytovateľ poskytuje technickú podporu na základe Licenčnej zmluvy alebo samostatnej dohody s objednávateľom.Kontakty na technickú podporu sú uvedené buď priamo v Licenčnej zmluve, alebo na webových stránkach Poskytovateľa.

Tieto podmienky vstupujú do platnosti dňa 01.10.2021.

Máte otázku?

Čo je CarBooker

Profesionálny objednávkový a rezervačný systém pre autopožičovne a predajcov vozidiel.

Kontakt


https://car-booker.eu