Toto je DEMO stránka pre Car-Booker.eu -
objednávkový systém pre požičovne a predajne automobilov.
Viac o aplikácii

CarBooker Demo - Ochrana súkromia

Prehlásenie:
Tieto podmienky pre ochranu súkromia sa vzťahujú na prevádzku Demo stránky objednávkového systému CarBooker. Nevzťahujú sa na jednotlivé inštalácie aplikácie Carbooker na základe Licenčnej zmluvy. Za nastavenie podmienok ochrany súkromia svojich zákazníkov zodpovedá prevádzkovateľ konkrétneho portálu v zmysle svojej obchodnej a marketingovej stratégie.
Ukladanie údajov

Portál "Demo CarBooker" (ďalej len "portál") považuje za prvoradú ochranu užívateľských informácií a súkromia užívateľov. Prevádzkovateľ portálu zabezpečuje prevádzku portálu plne v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z.z.  o ochrane osobných údajov.

Zber údajov

Portál zbiera výlučne nasledovné údaje potrebné pre prevádzku portálu:

  • údaje záujemcu o inštaláciu softwarovej aplikácie "CarBooker" potrebné pre uzatvorenie Licenčnej zmluvy,
  • email pre pridelenie prístupu záujemcovi do DEMO aplikácie.
  • prevádzkovateľ nezodpovedá za údaje, ktoré do Demo aplikácie vloží oprávnený záujemca počas oboznamovania sa s aplikáciou. Takéto údaje sú periodicky odstraňované a automaticky nahradené vzorovými demo údajmi.
Cookies súbory

Portál nezbiera ani neukladá do cookie súborov v prehliadači žiadne údaje, ani ich nevyužíva na získavanie akýchkoľvek informácií o užívateľoch. Pre technickú funkčnosť sa využíva jedine identifikátor relácie (session ID), ktorý automaticky zaniká po ukončení spojenia s prehliadačom.

Poskytnutie údajov tretím stranám

Portál neposkytuje tretím stranám žiadne údaje o užívateľoch a s údajmi nakladá v zmysle platných právnych predpisov. Zároveň prevádzkovateľ zabezpečuje ochranu a bezpečnosť databázy obsahujúcej údaje podľa uvedených bodov v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Anonymné štatistické spracovanie

Pre účely anonymného štatistického spracovania môže prevádzkovateľ portálu poskytnúť tretím stranám informácie o návštevnosti, počtoch návštevníkov apod., pričom na ich základe nie je možné identifikovať žiadneho konkrétneho užívateľa.

Zákaznícke inštalácie

Všetky uvedené princípy sa uplatňujú aj pri štandardnej inštalácii aplikácie CarBooker na základe Licenčnej zmluvy. Odchýlky môžu nastať v prípade špecifických úprav kódu na základe požiadavky prevádzkovateľa konkrétneho portálu. Za tieto zmeny a za dodržiavanie pravidiel v súlade s ustanoveniami zákona o Ochrane informácií zodpovedá prevádzkovateľ daného portálu.

Tieto podmienky vstupujú do platnosti dňa 01.10.2021

Máte otázku?

Čo je CarBooker

Profesionálny objednávkový a rezervačný systém pre autopožičovne a predajcov vozidiel.

Kontakt


https://car-booker.eu