Toto je DEMO stránka pre Car-Booker.eu -
objednávkový systém pre požičovne a predajne automobilov.
Viac o aplikácii

Obchodné podmienky pre prenájom automobilov

(vzor pre DEMO aplikáciu Car-Booker.eu)

Potrebné doklady pre prenájom vozidla:

Fyzická osoba:

 • platný občiansky preukaz, prípadne cestovný pas (cudzinec), minimálny vek 21 rokov,
 • vodičský preukaz (vodič musí byť držiteľom minimálne 2 roky),
 • platný tretí doklad totožnosti (doklad o zamestnaní - pracovná zmluva apod.),
 • kreditná, resp. platobná karta platná minimálne 6 mesiacov po skončení prenájmu,
 • zloženie depozitu (hotovosť alebo blokovanie prostriedkov na účte) za prípadné poškodenie vozidla.

Právnická osoba:

 • platný výpis z Obchodného registra SR, nie starší ako 2 mesiace, živnostenský list,
 • platný občiansky a vodičský preukaz osoby, ktorá bude vozidlo používať, minimálny vek 21 rokov,
 • notársky overené splnomocnenie na prenájom od konateľa spoločnosti v prípade, že vozidlo prenajíma osoba iná než konateľ uvedený vo výpise z Obchodného registra spoločnosti.

Ceny za prenájom zahŕňajú

 • cestnú daň a poistenie PZP
 • havarijné poistenie vozidiel do štátov EÚ (výška spoluúčasti podľa triedy vozidla)
 • poistenie posádky vo vozidle
 • zabezpečenie servisných prác v našich zmluvných autorizovaných servisoch na území SR
 • v prípade nehody preberáme administratívne riešenie poistných udalostí
 • diaľničnú známku na území SR
 • nonstop asistenčné služby ASA

Rezervácia a storno podmienky

 • odoslaním rezervačného formulára súhlasí nájomca so Všeobecnými podmienkami prenájmu,
 • za neprevzatie vozidla v deň rezervácie bude nájomcovi účtovaný poplatok za neprevzatie vozidla vo výške 50% z celkovej ceny nájmu,
 • v prípade stornovania rezervácie vozidla menej ako 3 dni pred odovzdaním vozidla bude nájomcovi účtovaný storno poplatok vo výške 50% z ceny prenájmu, pre zrušení rezervácie 3 a viac dní pred odovzdaním vozidla 25%, najmenej však 30 Eur. Pri zadaní novej rezervácie najneskôr do 2 mesiacov od stornovania prvej bude nájomcovi storno poplatok vrátený v plnej výške.

Povinnosti prenajímateľa

 1. Prenajímateľ je povinný pred odovzdaním vozidla spísať s nájomcom nájomnú zmluvu. 
 2. Prenajímateľ je povinný odovzdať nájomcovi vozidlo v riadnom technickom stave, ktoré zodpovedá platným predpisom cestnej premávky. 

Povinnosti nájomcu

 1. Pred zapožičaním vozidla spísať a podpísať zmluvu.
 2. Oboznámiť sa s podmienkami prenájmu, prípadne i s podmienkami osobitne dohodnutými v zmluve  a zabezpečiť ich dodržiavanie.
 3. Nájomca musí byť držiteľom platného vodičského a občianskeho preukazu. Minimálny vek vodiča aj nájomcu je 21 rokov.
 4. Nájomca musí pred uzavretím “Zmluvy o Prenájme vozidla” oboznámiť prenajímateľa, či má v úmysle vycestovať do zahraničia a kam. 
 5. Nájomca je povinný pri užívaní vozidla dodržiavať všeobecne záväzné pravidlá cestnej premávky. Sankcie za ich porušenie hradí nájomca na svoje náklady.
 6. Uhradiť vopred sumu prenájmu na predpokladanú dobu zapožičania vozidla a depozitnú platbu určenú prenajímateľom.
 7. Nájomca prehlasuje, že bol oboznámený prenajímateľom s predpísanými podmienkami užívania  a údržby vozidla a s tým, že je povinný vozidlo dostaviť prenajímateľovi k uskutočneniu povinných prehliadok, pokiaľ práve v dobe, keď majú byť uskutočnené, vozidlo používa. 
 8. Zabrániť poškodeniu alebo zničeniu funkčných častí vozidla, kontrolovať stav, množstvo a teplotu chladiacej kvapaliny, teplotu a množstvo oleja v motore, stav a tlak v pneumatikách a všetkých častí vozidla, ktoré sa obyčajne kontrolujú počas prevádzky vozidla. Ak nevykoná zákazník údržbu alebo kontrolu vozidla a táto nedbalosť je príčinou poškodenia, je zákazník povinný vzniknutú škodu zaplatiť.
 9. Nepožičať vozidlo (nezverovať jeho riadenie) inej osobe ako je uvedené v Zmluve, nezúčastniť sa na automobilových pretekoch, nevliecť iné vozidlo a neopravovať časti vozidla, ktoré sú zaplombované.
 10. Prípadný ďalší vodič vozidla musí byť nahlásený prenajímateľovi a uvedený v Zmluve o prenájme vozidla.
 11. Nesmie taktiež uskutočňovať za poplatok pre tretie osoby prepravu osôb a nákladu a nie je oprávnený poskytnúť vozidlo do prenájmu tretej osobe.
 12. Vrátiť vozidlo v technickom stave, ktorý zodpovedá technickému stavu vozidla pri jeho odovzdávaní na základe zmluvy. Obvyklé opotrebenie vozidla nemá vplyv na posudzovanie technického stavu. Nájomca je povinný vrátiť vozidlo s rovnakým stavom PHM v nádrži, ako vozidlo prevzal.
 13. Nájomca je povinný zabezpečovať na vlastné náklady PHM a ostatné náplne, doplnenie kvapalín a drobné opravy ako napr. výmenu žiarovky a opravu defektu. Nájomca prehlasuje, že bol oboznámený s vhodnými druhmi PHM a ostatných náplní pre DP prenechaný mu do užívania. Nájomca je povinný počas doby užívania DP uschovať všetky doklady preukazujúce čerpanie PHM a ostatných náplní a tieto na požiadanie prenajímateľa predložiť k nahliadnutiu pri odovzdávaní DP.
 14. V prípade hrubého znečistenia interiéru a exteriéru vozidla nájomca uhradí poplatok, ktorý stanoví prenajímateľ, maximálne do výšky 100 Eur.
 15. Vznik akejkoľvek škody na zapožičanom vozidle, prípadne účasť na dopravnej nehode bezodkladne hlásiť orgánom PZ SR, do 2 hodín od vzniku takejto udalosti oznámiť prenajímateľovi,  ktorý určí ďalší postup. 
 16. Po uplynutí doby zapožičania, vozidlo vrátiť na dohodnuté miesto, prípadne zmluvu predĺžiť a zaplatiť dohodnuté nájomné.
 17. Nedodržanie dohodnutých podmienok má za následok vznik nároku na úhradu škody podľa Obchodného zákonníka a možnosť prenajímateľa od Zmluvy odstúpiť.

Tieto podmienky nadobúdajú platnosť 01.01.2020.


Poznámka:

Uvedený text je vzorový a slúži výlučne pre účely DEMO prezentácie aplikácie CarBooker. Skutočné podmienky si upraví prevádzkovateľ portálu podľa svojej potreby.

Máte otázku?

Čo je CarBooker

Profesionálny objednávkový a rezervačný systém pre autopožičovne a predajcov vozidiel.

Kontakt


https://car-booker.eu